[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] کیهان

[تاریخ:] یکشنبه ۶ خردادماه ۱۳۵۸ یکم رجب ١٣٩٩

[شماره:] ١٠٧١٧

[صفحه:] ٧

 

عزیزة القدس]حظیرةالقدس] تصرف شد

شیراز- خبرنگار کیهان

عزیزة القدس ]حظیرةالقدس] بهایی‌ها توسط گروه رزمندگان مهدیه شیراز تصرف شد و محفل مزبور در تصرف این گروه خواهد بود. این محل که در باغ بسیار وسیع قرار دارد در کوچه یغما منشعب از خیابان زند واقع‌شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]