[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان هوائی

[تاریخ:] چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۶۹-  ۸ رمضان ۱۴۱۰

[شماره:] ۸۷۳ 

 

با حذف بخشهایی از اظهارنظر نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل.

«ایران تایمز» گزارش گالیندوپل را تحریف کرد

تهران - سرویس خبر کیهان هوایی - ۸ فروردین - ۲۸ مارس. نشریه ایران تایمز چاپ واشنگتن در شماره ویژه نوروز خود گزارش «گاليندویل» نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل را در رابطه با رد ادعای اعدام مخالفین سیاسی به عنوان قاچاقچیان مواد مخدر و همچنین وضعی بهائیان به سود ضد انقلابیون و مخالفان رژیم جمهوری اسلامی تحریف کرد.

این روزنامه که گزارش گالیندوپل را به عنوان ضمیمه نشریه توزیع کرد و بخش مهم از گزارش نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل را که در رابطه با رد ادعای اعدام مخالفین سیاسی به عنوان قاچاقچیان مواد مخدر و وضعیت بهائیان که در پایان پارگرافهای ۲۴۳ و ۲۵۱ آمده است، حذف کرد.

به گزارش خبرنگار کیهان هوائی ترجمه فارسی بخش حذف شده در رابطه با رد ادعای اعدام مخالفین سیاسی به عنوان قاچاقچیان مواد مخدر توسط نشریه ایران تایمز (پاراگراف ۲۴۳) به شرح زیر است: «۳۰۰۰ نفر شاهد از زمره مخالفین سیاسی که افراد کاملاً مطلعی بودند و در مورد موضوعات دیگری که دقیقاً به نفع حکومت نبود صحبت میکردند، گفتند که آنها حتی از یک مورد اعدام زندانیان سیاسی به عنوان قاچاقچی اطلاعی ندارند. عجیب خواهد بود اگر این گونه افراد که در محل زندگی و جریانات را با دقت تعقیب میکنند از چنین وقایعی با این درجه اهمیت مطلع نشوند. نماینده ویژه در پرتو عقیده خود و با کمال صداقت براین نظراست که تا زمانی که مدرک مشخصی در این زمینه به وی ارائه نشود این اتهام دربردارنده عناصر گمان و تخیل است و او آن را رد میکند...» بر اساس این گزارش ایران تایمز بخش دیگری را نیز در رابطه با وضعیت بهائیان در ایران که شامل پاراگراف ۲۵۱ است حذف کرده که ترجمه آن عبارت است از:... بعلاوه شهود اظهار داشتند که یک تصمیم دیوان عالی عدالت به نفع آنها بوده و با وضعیت قبلی کاملاً متفاوت است، هرچند که هنوز اجرا نشده است. برداشت نماینده ویژه چنین است که وضعیت بهائیان حالا در حال پیشروی به سوی حالتی از شکیبایی و تحمل است...»

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]