[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] کیهان هوائی

[تاریخ:] بهمن ۱۳۸۱

[شماره:] ۹۱۷

[صفحه:] ۱۳

 

ویژه دوازدهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

آیا «دژ هوشربا» ویران شده است

راضیه معروفخانی

از دیرباز، سرزمین ایران به دلیل دارا بودن موقعیت سوقالجیشی، منابع بیکران نفت و گاز و نیز به دلیل راه داشتن به آبهای آزاد جهانی، همواره مورد طمع تمامی قدرتهای جهانخوار بوده است...

...و اشاعۀ وسیع مدهای غربی، بازاری بسیار سودآور برای امریکا و دیگر کشورهای غربی فراهم آورده بود.

هنر در این زمان، هنر ابتذال و پوچی بود و فرهنگ و تمدن و سنن اصیل ایرانی بسیار پیش پا افتاده و ارتجاعی و در مقابل، فرهنگ غربی مترقی نمایانده میشد. ارتباط بین جوانان، از دوجنس مخالف، با تأسیس مدارس مختلط به نقطۀ انفجار رسیده بود. و همۀ اینها از ایران کشوری ساخته بودند که دیگر هیچگونه امیدی به نجات آن از ورطۀ سقوط نمیرفت و همۀ اینها ظرف دو دهۀ چهل و پنجاه، توسط آمریکا و به کمک شاه و فرقۀ ضاله بهائیت در ایران صورت گرفته بود...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]