[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان هوایی

[تاریخ:] ۱۸ اردیبهشت ۱۳۷۰

 

مسئولان مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی بنیاد مستضعفان و [ناخوانا]

انتشار اسناد مربوط به دوران قاجار و پهلوی، [ناخوانا]

کیهان هوائی: سیاستهای تحقیقاتی اتخاذ شده برای مؤسسه کدامند؟

کیهان هوائی: ممکن است توضیحات بیشتری در مورد نوع و محتوای اسنادی که در مؤسسه وجود دارند ارائه دهید؟

حشمتالله منعم: این اسناد از نظر شکلی به اوراق مکتوب اعم از فارسی و دیگر زبانها، عکسهای اسلایدها، مدالها و نشانها و فیلمهای کوتاه ۸ و ۱۶ میلیمتری که از مراسم خصوصی و رسمی برداشته شده است، تقسیم میشوند...

...مثلا در قبال انعقاد یک قرارداد برای احداث یک سد، پورسانتهای عظیمی را افراد و نه دولتها دریافت میکردند که مشخصا در پروندههای افرادی مانند: اردشیر زاهدی، خلعتبری و امثالهم میتوانیم مشاهده کنیم. همچنین وجود اسناد بسیار مهمی از قبیل اسناد مربوط به شبکههای متعدد فراماسونری، اسناد فرقه ضاله بهائیت در دو بعد سیاسی و گرایشهای عقیدتی و دستنوشتههای پراکنده متعلق به افراد ذی نفوذ در رژیم سابق، به مجموعه اسناد موجود در موسسه اهمیت خاصی بخشیده است...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]