[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

[تاریخ:] سهشنبه ۲۶ آذر ۱۳۶۴ ۴ ربیع‌الآخر ۱۴۰۶ ۱۷ دسامبر ۱۹۸۵

[شماره:] ۱۲۶۲۱

[صفحه:] ۳

 

نخست‌وزیر: قطعنامه اخیر سازمان ملل عکسالعمل کشورهایی است که منافع خود را در ایران از دست دادهاند

دفاع رئیس‌جمهور آمریکا از فرقه بهائیت نشاندهنده ماهیت این فرقه است که در پایتخت بزرگترین جنایتکاران جهان مورد حمایت قرار میگیرد...

...مهندس موسوی نخست وزیر اعلام کرد آنچه نقض حقوق بشر در ایران نامیده شده است عکسالعملی از سوی قدرتهای بزرگ است که منافع خود را در ایران از دست دادهاند...

...مهندس موسوی افزود: دفاع رئیس جمهوری آمریکا از يك فرقه جاسوسی یعنی بهائیت همانطور که نشاندهنده ماهیت این فرقه است که در پایتخت بزرگترین جنایتکاران جهان مورد حمایت قرار میگیرد در عین حال خشم و کینه آمریکا نسبت به انقلاب اسلامی را نمایان میسازد...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]