[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

[تاریخ:] چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۶۲ – ۱۹ شعبان ۱۴۰۳ – ۱ ژوئن ۱۹۸۳

[شماره:] ۱۱۸۸۱

 

هم‌آوایی ریگان و رجوی

بدنبال و هماهنگ با پیام ریگان رئیس هیات حاکمه آمریکا در رابطه با حمایت از جاسوسان صهیونیست بهائی، رجوی سردسته منافقین از سازمان ملل خواست برای رسیدگی به آنچه که او «اعدامهای دسته جمعی» در ایران می‌خواند گروهی را گسیل دارد.

ریگان هفته گذشته طی پیامی ضمن حمایت از جاسوسان صهیونیست بهائی از کشورهای جهان خواست برای رهائی آنها تلاش کنند. این خطاب همانگونه که انتظار میرفت طی چند روز گذشته خوراک تبلیغاتی رادیوهای امپریالیسم و صهیونیسم را فراهم آورد و درخواست سردسته منافقین نیز که از سوی بلندگوهای استعماری و از جمله انگلیس طرح میشد در حقیقت بدنبال و در هماهنگی با این مسئله صورت میگرفت تا نطق ریگان تداوم یابد.

همچنین ریگان و رجوی در استمدادهای خود ادعا کردهاند که در ایران آزادی نیست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]