[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] کیهان

[تاریخ:] دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۶۴ – ۷ رمضان ۱۴۰۵

[شماره:] ۱۲۴۵۸

 

پیامدهای جدائی دین از سیاست

در اینجا برآنیم تا کاوشی پیرامون نتائج جدائی دو عنصر بهم پیوسته دین و سیاست داشته باشیم تا ببینیم این دسیسه شوم (جدائی و دوری دین از سیاست) که دشمن سالها روی آن مطالعه کرده و آنرا تبلیغ نموده، چه پیامدهای ناگواری برای جامعۀ اسلامی و به ویژه برای حوزههای علمیه و روحانیت (در دو بُعد اندیشه و عمل) به بار آورده است...

بدنبال این جدائی و بیخبری از واقعیات است که ذهنیت و روش عملی آنان دچار دگرگونی و انحراف گشته و افکاری مانند: محکوم کردن تشکیل حکومت اسلامی پیش از ظهور حضرت مهدی «ع» پیدا کرده و در نتیجه برای ارضای وجدان خود به مبارزات معلولی، همچون مبارز با بهائیت یا عوامل دست سوم و چهارم پرداخته و یا به تصور لزوم خودسازی، از مبارزه با ستم و ستمکار، غفلت ورزیده و از مسائل اساسی حیات انسانی بدور مانده، همچنانکه با تحصیل و فعالیت اجتماعی و شرکت در تظاهرات زنان به مخالفت برخاسته؟ و یا چون راه دشوار مبارزه با ستمگران و جنایتکاران را بیانجام میپندارد، تن به حاکمیت جباران میدهد و...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]