[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

[تاریخ:] شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۳۴

[شماره:] ۳۵۷۱

سال سیزدهم

 

 

صبح امروز قوای انتظامی «حضیرة القدس» [حظیرة القدس] مرکز تبلیغات بهائیان را اشغال کرد

فرمانداری نظامی امروز طی اعلامیهای مردم را بحفظ آرامش دعوت کرده و میگوید:

دولت در اجرای منویات اعلیحضرت همایون شاهنشاهی باحساسات و تمایلات مردم توجه کامل دارد

امروز فرماندار نظامی تهران از حضیرة القدس بازدید کرد و بمامورین انتظامی دستور داد از ورود اشخاص مختلف بمحل جلوگیری کند

در ساختمان حضیرة القدس تغییراتی داده می‌شود و تبدیل بمسجد خواهد شد

از چند روز پیش باینطرف همه جا صحبت از تبلیغات دامنه‌داری بود که از طرف فرقه بهائی در تهران شروع شده و این تبلیغات که موجب تحریک احساسات مردم مسلمان پایتخت و اعتراض مراجع دینی گردیده بود مقامات انتظامی را بر آن داشت که قبل از وقوع حوادث نامطلوب در مقام چاره اندیشی بر آمده و مرکز تبلیغات بهائیان را واقع در خیابان شیراز اشغال نمایند و جریان اشغال این مرکز طی اعلامیهای باین شرح باطلاع عموم رسید:

اعلامیه شماره ۹۲ فرمانداری نظامی شهرستان تهران

چون تظاهرات و تبلیغات فرقه بهائی موجب تحریک احساسات عمومی شده است لذا بمنظور حفظ نظم و انتظامات عمومی دستور داده

 

[عکس هوائی حظیرة القدس که در زیر آن نوشته شده:] نمای خارجی «حضیرة القدس» که از طرف قوای انتظامی اشغال شده و تبدیل بمسجد میگردد...

 

...شد قوای انتظامی مرکز تبلیغات این فرقه را که «حضیرة القدس» نامیده میشود اشغال نماید که از هرگونه پیش آمدهای احتمالی سوء جلوگیری شده باشد.

اینک فرمانداری نظامی شهرستان تهران از همه هموطنان عزیز انتظار دارد در این مورد نیز مراعات انضباط و نظم عمومی را نموده و از هرگونه تظاهرات و حرکات خودسرانه که مخل انتظامات عمومی است جدا بپرهیزند و یقین داشته باشند که دولت در اجرای منویات اعلیحضرت همایون شاهنشاهی باحساسات و تمایلات مردم توجه داشته و همواره در اندیشه آسایش و بر آوردن نیازمندیهای عمومی میباشد.

 

فرماندار نظامی شهرستان تهران سرتیپ بختیار

یک منبع انتظامی امروز گفت: از چندی قبل نمایندگانی از طرف بهائیان خارج از کشور بایران آمده و تبلیغاتی میکردند و حتی اعلام کرده بودند که در سال ۱۳۳۵ یعنی سال آینده بهائیت دین رسمی مملکت خواهد شد.

فرمانداری نظامی تهران در این چند ماهه مراقب اوضاع بود و حتی افسران فرمانداری که در پی اجتماعات حزب منحله توده بودند گاه و بیگاه به اجتماعات تبلیغاتی بهائیان برخورد میکردند.

چون دامنه تبلیغات هواداران این فرقه وسعت یافته بود مردم مسلمان تهران تصمیم گرفته بودند که حضیرة القدس مرکز تبلیغاتی آنها را بتصرف خود درآورند و این قصد خود را نیز با فرمانداری در میان گذاشتند ولی باحترام تمایلات مذهبی مردم که مورد توجه ذات شاهانه میباشد و جلوگیری از وقایع نامطلوب این مرکز تبلیغات ضد دین صبح امروز از طرف قوای انتظامی اشغال گردید و در نظر است مبدل به مسجد شود و در ساختمان آن که روی عقاید بهائیان است تغییراتی داده شده و مرکز عبادت مسلمانان گردد.

این محل تا زمانیکه تشریفات مربوط به تبدیل آن به مسجد انجام نگرفته در اختیار مأمورین فرمانداری نظامی تهران خواهد بود.

آخر وقت امروز در فرمانداری نظامی تهران گفته میشد که تیمسار سرتیپ بختیار صبح امروز پس از اشغال حضیرة القدس از طرف قوای انتظامی گفتهاند که از این پس صدای الله اکبر از محل سابق محفل بهائیان که بصورت مسجد درمی‌آید در فضا طنین انداز خواهد شد.

امروز خبرنگار ما با آقای فلسفی واعظ معروف که در چند روز اخیر ضمن سخنرانیهای رادیوئی خود از مسجد شاه مفصلاً درباره فعالیت دامنه دار بهائیها و لزوم مبارزه قانونی با آنها صحبت کردهاند ملاقات نمود.

آقای فلسفی راجع باینکه چگونه باب صحبت را در مورد بهائیها در چند روز اخیر افتتاح کردهاند اظهار داشتند:

«دهها سال است که در این مملکت فرقه گمراهی بنام بهائی ایجاد شده و سخنان متناقضی را در کتابهای خود نوشته و بعضی از مردمان ساده دل را اغفال کردهاند ولی در چند سال اخیر طبق دستوریکه از بزرگ این فرقه از «عکا» رسیده بود افراد فرقه مأموریت یافتند تبلیغات دامنه‌داری کنند و در این دو سه ساله در بسیاری از شهرها و قراء و قصبات مزاحم مردم مسلمان و تابعین اقلیتهای مذهبی دیگر شدند.

در مورد این فعالیتها هر ماه صدها نامه و تلگراف شکایت میرسید و لذا من از نظر وظیفه مذهبی و همچنین بخاطر حفظ وحدت ملی اقدام باین مبارزه را لازم میدانستم ولی چون در ظرف دو ساله اخیر موضوع نفت بزرگترین مطلب مملکت بوده برای اینکه مبادا ایجاد تشنجی شود و در نتیجه ضرری بیک مبارزه عظیم ملی وارد گردد از بحث در این باره خودداری کردم ولی اکنون نه مشکل نفت و نه مسئله تودهایها باقی مانده باینکار مبادرت ورزیدم»

در جریان این مبارزه حضرت آیت اله العظمی آقای بروجردی که در رأس روحانیت تشیع است کاملاً وارد بودند و آن مقداریکه میتوانم بگویم اینستکه در این باب بعرض اعلیحضرت همایونی نیز رسانده شده با هیئت دولت و سایر اولیاء امور نیز مذاکره کردهایم و وعده دادهاند که در تمام موارد از راه قانونی اقدام کنند و مواد قانون اساسی از جهت رسمی بودن مذهب جعفری و سایر قوانین از نظر منبع تبلیغات مضره بدین اسلام و تعطیل مراکز فساد را مورد استفاده قرار دهند و من همانطور که در رادیو گفتهام هر مقداری که دولت اقدام کند باطلاع عامه خواهم رسانید»

آقای فلسفی پس از اطلاع از اینکه «حضیرة القدس» توسط مأمورین فرمانداری نظامی اشغال شده است درباره اینکه با آن محل چه خواهد شد و آیا در آنجا مسجدی خواهند ساخت یا آنرا خراب خواهند کرد اظهار داشت: «من نمی‌توانم قطعاً بگویم که این چه خواهد شد ولی بطور قطع از صورت مرکزیت تبلیغ بهائیها خارج میگردد و درباره خواسته مردم که مورد احترام اعلیحضرت همایونی و دولت و ارتش است پس از خلع ید بهائیها با مشورت و مطالعه تصمیمی اتخاذ خواهد شد»

آقای فلسفی افزودند: «لوحی از این فرقه بدست آمده که در سال ۱۳۳۵ آن فرقه در همه جا با قدرت و نفوذ کامل روبرو خواهند بود و باینجهت امسال فعالیت این افراد خیلی زیاد شده تا بخیال خود در سال آتی شاهد مقصود را در آغوش گیرند.

چون در لوح مزبور گفته نشده بود که مقصود سال ۱۳۳۵ قمری یا شمسی است و در سال ۱۳۳۵ قمری پیروان این فرقه از قدرت و تفوقی که انتظار داشتند هیچ نصیبشان نشد بدینجهت از طرف بزرگ فرقه گفته شد که مقصود از سنه ۱۳۳۵، ۱۳۳۵ شمسی است و بهمین علت کوشش و مجاهدت بهائیان شدت یافته است

در اینجا آقای فلسفی درباره تصفیه ادارات گفتند: راجع به تصفیه کارمندان با دولت مذاکره شده و ذهن رئیس مجلس را نیز متوجه ساختهایم که قانون استخدام کشوری طوری تنظیم و تصویب شود که تودهایها و بهائیها از خدمت دولت محرومیت ابدی داشته باشند.

آقای فلسفی در پایان راجع به طومارهای متعددی که برای جلوگیری از توسعه فعالیت بهائیها رسیده است مطالبی بیان کرده و گفتند که امروز ۵ عدد از این طومارها بدفتر مخصوص شاهنشاهی ارسال شد و برای آرامش و تسکین مردم در ملاقاتی که با آقای علم وزیر کشور کردم ایشان از من خواستند که در سخنرانیهای خود مردم را بسکوت و آرامش دعوت کنم و منهم همین کار را کردم.

ساعت یک بعد از ظهر امروز تیمسار سرتیپ بختیار فرماندار نظامی تهران از محل محفل بهائیان که از طرف قوای انتظامی اشغال شده دیدن کردند و دستور اخراج بهائیانی که از شهرستانها آمده در آنجا مسکن گزیده بودند صادر کردند و مقرر داشتند که فقط یک باغبان و یک سرایدار در محل بمانند و کلیه اطاقها نیز بسرایدار سپرده شد.

تیمسار بختیار به افسران و سربازان مأمور حضیرة القدس دستور دادند که از ورود اشخاص بجز مأمورین انتظامی به محل جلوگیری کنند.

ساعت یک و نیم آقای سرهنگ فزونی رئیس ستاد فرمانداری نظامی و سرهنگ واثقی رئیس رکن سوم فرمانداری نظامی و عدهای از افسران فرمانداری به حضیرة القدس آمده و ضمن سرکشی بکلیه قسمتها و در مورد عکسها، کتابها و دفاتر موجود در محل و کتابخانه از سرایدار تحقیقاتی بعمل آوردند.

 

[عکس ۹ نفر نظامی و یک نفر لباس شخصی در مقابل درب مشرق الاذکار دیده میشود و در زیر عکس نوشته شده:] فرماندار نظامی تهران و مأمورین فرمانداری در بازدید از حضیرة القدس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]