[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

[تاریخ:] سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۷۰ - ۹ صفر ۱۴۱۲

[شماره:] ۱۴۲۶۲

[صفحه:] ۱۱

 

اخبار ویژه

پای فرقه سازان به شوروی نیز کشیده شد.

خبرهای رسیده از آن سوی مرزها حاکی است محافل صهیونیستی امریکا اخیراً به موازات توافقهای امریکا و شوروی برای برقراری نظم نوین در جهان توانستهاند نظر مساعد مقامات کرملین را برای گسترش فعالیتهای فرقه بهائیت در اتحاد شوروی کسب کنند. درهمین رابطه یک گروه از مبلغین فرقه بهائیت از ایالت کالیفرنیای آمریکا به منظور آغاز فعالیتهای این فرقه در اتحاد جماهیر شوروی وارد «بیروبیژان» مرکز منطقه خودمختار یهودیان این کشور شدند.

این عده قرار است در گفت‌وگوهای خود با مقامات محلی «بیروبیژان» دورنمای تأسیس مراکز بهائیت و احداث اماکن تبلیغاتی این فرقه در این منطقه را مورد بررسی قرار دهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

[تاریخ:] سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۷۰ - ۹ صفر ۱۴۱۲

[شماره:] ۱۴۲۶۲

[صفحه:] ۱۱

 

اخبار ویژه

پای فرقه سازان به شوروی نیز کشیده شد.

خبرهای رسیده از آن سوی مرزها حاکی است محافل صهیونیستی امریکا اخیراً به موازات توافقهای امریکا و شوروی برای برقراری نظم نوین در جهان توانستهاند نظر مساعد مقامات کرملین را برای گسترش فعالیتهای فرقه بهائیت در اتحاد شوروی کسب کنند. درهمین رابطه یک گروه از مبلغین فرقه بهائیت از ایالت کالیفرنیای آمریکا به منظور آغاز فعالیتهای این فرقه در اتحاد جماهیر شوروی وارد «بیروبیژان» مرکز منطقه خودمختار یهودیان این کشور شدند.

این عده قرار است در گفت‌وگوهای خود با مقامات محلی «بیروبیژان» دورنمای تأسیس مراکز بهائیت و احداث اماکن تبلیغاتی این فرقه در این منطقه را مورد بررسی قرار دهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]