[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] کیهان

[تاریخ:] شنبه ۶ اسفند ۱۳۶۲ – ۲۲ جمادیالاول ۱۴۰۴

[شماره:] ۱۲۰۹۸

[صفحه:] ۱۹

 

وحدت حوزه و دانشگاه: ماهیت التقاط و شیوه ارتجاع

...آری ای عزیزان شک نکنید که در همه طول تاریخ، پدر التقاط کفر است و مادرش، «ارتجاع» در تاریخ اسلام، از «مجاهدین خلق» بگیر تا به «خوارج» برسیم، پدر خلقیها «مارکسیسم» بود و مادرشان «ارتجاع» پدر «وهابیان»، «روشنفکر غربی» بود و مادرشان، «ارتجاع» پدر «باب و بهاء» انتلیجنت سرویس بود و مادرشان «ارتجاع» پدر «صوفیان منحرف و دراویش مزاحم»، «بودائیسم» بود و مادرشان، «ارتجاع»... و از «حسن صباح» بگیر تا به «ابیالخطاب» برسیم، احوال همه فرق ضاله را مطالعه کن، مییابی اگر عرباند و منتسب به «اهل سنت صدر»، پدرشان، «یهودیان و نصرانیاناند» و مادرشان ارتجاع...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]