[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] دانش امروز

[تاریخ:] ۲ خرداد ۱۳۳۴

[شماره:] ۱۲۴

 

جریان مشروح خراب کردن حظیرةالقدس رئیس ستاد ارتش در خراب کردن کانون فساد شرکت کرد

پرچم سبز لا اله الا الله بر بالای حظیرةالقدس باهتزاز درآمد

سه شب قبل از طرف تیمسار سرتیپ بختیار فرماندار نظامی تهران دستور خراب کردن گنبد حظیرةالقدس صادر گردید و بهمین جهت از صبح روز یکشنبه مأمورین فرمانداری نظامی مشغول خراب کردن گنبد حظیرةالقدس گردیدند و بتدریج از ساعت ده صبح آنروز عدهای از آقایان علماء و روحانیون در حظیرةالقدس حاضر شده شاهد و ناظر خراب کردن گنبد حظیرةالقدس شدند، در حدود ۵۰ نفر عمله مشغول خراب کردن پایههای طاق از اطراف آن شدند و عدهای هم نجار و بنا مشغول تخته بندی برای پاشیدن سقف و باز کردن آهنهای پیچ و مهر شده بهم گردیدند.

مقارن ساعت یازده آقای فلسفی باتفاق چند نفر از همراهان خود وارد حظیرةالقدس شده و از سالن بزرگ و چگونگی خراب کردن آن بازدید کردند قرار اطلاع فقط دستور خراب کردن گنبد حظیرةالقدس صادر شده است، اکنون در حظیرةالقدس یک سالن آمفی تاتر بزرگ و چندین سالن بزرگ متعدد موجود است که از هر لحاظ قابل استفاده میباشد و بهمین جهت بعد از اینکه حظیرةالقدس بوسیله مأمورین انتظامی اشغال گردید فکر خراب کردن آن نیز بوجود آمد ولی چون خراب کردن کلیه ساختمانهای حظیرةالقدس صلاح نبود به این جهت از لحاظ اینکه حظیرةالقدس از صورت فعلی خارج شود تصمیم گرفته شد که فقط گنبد بزرگ آن خراب شود باینجهت چند روز قبل عدهای مهندس در محل حاضر شده و از نزدیک گنبد را مورد بازدید قرار دادند که چگونگی خراب کردن آنرا تعیین نمایند و بعد از اینکه مهندسین نظر خود را اعلام کردند و دستور خراب کردن گنبد صادر گردید.

درموقع خراب کردن خانمی که ظاهراً پیرو فرقه بهائی بود در حالیکه علامت تأثر و تأسف در قیافهاش خواند میشده خود را به سربازهای مراقب در حظیرةالقدس رسانید و گفت چرا اینجا را خراب میکنند سربازها بلافاصله آن زن و سایر عابرین را که اجتماع کرده بودند متفرق ساختند موضوع جالب توجهی هنگام خراب کردن حظیرةالقدس اتفاق افتاد این بود و همان ساعتی که مأمورین مشغول خراب کردن حظیرةالقدس بودند و مردم نیز مقابل در اجتماع کرده بودند اتفاقاً باداره آتش نشانی اطلاع داده شده بود، محلی در حوالی حظیرةالقدس طعمه حریق گردیده و باین جهت اتومبیلهای آتش نشانی نیز برای انجام مأموریت خود از اداره حرکت و ناچار بودند از مقابل در حظیرةالقدس عبور نمایند و چون در آن لحظه مقابل در حظیرةالقدس عدهای اجتماع کرده بودند چند ثانیهای عبور اتومبیلهای آتش نشانی بتعویق افتاد و همین موضوع برای عدهای که در آن حوالی بودند ایجاد توهم نمود که حظیرةالقدس طعمه حریق شده است و باین جهت مردم دسته، دسته بطرف حظیرةالقدس میآمدند که ببینند چرا آنجا طعمه حریق گردیده است ولی وقتی از جریان مطلع میشدند به محل کار خود مراجعت میکردند.

بعد از اینکه خراب کردن حظیرةالقدس آغاز شد عدهای از روحانیون منجمله آقای فلسفی واعظ شهیر نیز در آنجا حضور یافتند عکاسان و خبرنگاران جراید نیز پس از اطلاع از جریان بمحل آمدند و با حرارت زیادی مشغول عکسبرداری از نواحی مختلف حظیرةالقدس گردیدند. مقارن ساعت یک و نیم بعد از ظهر سرلشگر باتمانقلیچ رئیس ستاد ارتش باتفاق تیمسار سرتیپ بختیار فرماندار نظامی تهران و آقای سرهنگ احمد واثقی رئیس رکن سوم فرمانداری نظامی در محل حاضر شدند

تیمسار سرلشگر باتمانقلیچ پس از عبور از محوطه حظیرةالقدس ببالای بام رفته با کلنگ مشغول خراب کردن نقطهای از گنبد حظیرةالقدس گردید بعد رئیس ستاد ارتش باتفاق تیمسار سرتیپ بختیار و همراهان از سالنهای متعدد حظیرةالقدس بازدید کرده و از طرف آقای سرهنگ حریری فرمانده نیروی اشغال کننده حظیرةالقدس توضیحات لازم بعرض رسید.

بازدید تیمسار سرلشگر باتمانقلیچ و تیمسار سرتیپ بخیتار از حظیرةالقدس قریب نیمساعت بطول انجامید. آقای رئیس ستاد ارتش بعد از پایان بازدید اظهار داشت برای سرعت در کار بهتر است از وسائل مهندسی ارتش از قبیل جرثقیل استفاده شود. مقارن ساعت دو و ربع بعد از ظهر رئیس ستاد ارتش و فرماندار نظامی تهران محوطه حظیرةالقدس را ترک کردند.

در ساعت دو بعد از ظهر پرچم سبز رنگ اسلام که روی آن علامت شمشیر بود بر بالای در حظیرةالقدس در میان ابراز احساسات انبوه تماشاچیان باهتزاز در آمد و بدین ترتیب خراب کردن کانون بهائیان در تهران آغاز شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]