[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] کیهان

[تاریخ:] سهشنبه ۱۲ آبانماه ۱۳۶۰ – ۶ محرم ۱۴۰۲

[شماره:] ۱۱۴۲۴

[صفحه:] ۲

 

و ... بازهم مسأله اصلی!

برادران خوبمان در روزنامه جمهوری اسلامی در برابر مطلبی که از حضرت آیتا... جنتی درباره «انجمن ضد بهائیت» ایراد و بوسیله دو روزنامه اطلاعات و کیهان نیز منتشر شده بود ببهانه اینکه مسائلی از این نوع، اصلی نیستند مطالبی را یادداشت کردند که در کیهان نیز در تایید همین مطلب و توضیح اینکه طرح مسائل گوناگون اجتماعی بهیچ وجه منافاتی با اصل دانستن مسأله جنگ و مبارزه ضد استکباری ندارد مطلبی نوشته شد که بازهم متأسفانه موجب رنجش برادرانمان در روزنامه جمهوری اسلامی شد و مجدداً بدرج مقالهای پیرامون این موضوع پرداختند...

...امروز سخن از دشمن بالقوه نیست که بالفعل تلاش گستردهای برای نفوذ در مجاری امور از سوی کسانیکه همواره انقلاب اسلامی را در پوششی از تمسک بمذهب میکوبیدهاند وجود دارد و جالبتر اینکه بکیهان ایراد میکنند که چرا در برابر بهائیت موضع حاد نمیگیرد. و این در هنگامهای است که انقلاب اسلامی ایران بزرگترین ضربهها را بر پیکر امپریالیسم و صهیونیسم که از بهائیت نیز بصورت ابزاری رسوا استفاده میکردند وارد آورده است و کیهان نیز همواره کوشیده است که شور ضد آمریکایی، ضد صهیونیستی را در اوج خود نگهدارد و طرح اینکه چرا در این مرحله به بهائیت حمله نمیشود سخت سئوال انگیز است...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]