[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

[تاریخ:] سهشنبه ۸ آبان ماه ۱۳۵۸ - هشتم ذیحجه ۱۳۹۹

[شماره:] ۱۰۸۴۴

 

کاردار سفارت ایران در لندن:

۲۲ کارمند سفارت ایران در انگلیس به علل سیاسی و اخلاقی اخراج شدند

مفسدین و صهیونیستهای ایرانی زیر چتر بختیار جمع شدهاند.

روزانه ۷۰۰ ایرانی به انگلستان میروند

امروز دادگاهی در لندن به جرم ایرانیان دستگیر شده رسیدگی میکند.

کاردار سفارت ایران در انگلستان امروز در گفت و گوئی اعلام کرد که دادگاهی برای رسیدگی به جرم ایرانیان دستگیر شده، تشکیل خواهد شد. کاردار سفارت ایران همچنین اظهار نظر کرد که اغلب کسانی که زیر چتر حمایت بختیار جمع شدهاند از مفسدین، بهائیها، صهیونیستها و زخم‌ خوردگان جمهوری اسلامی هستند...

...دکتر افروز درباره طرفداران بختیار در اروپا گفت: این گروهها الزاماً طرفدار بختیار نیستند بلکه مخالفین جمهوری اسلامی ایران هستند که زیر چتر بختیار جمع شدهاند و اغلب آنها مفسدین فراری، بهائیها، صهیونیستها و زخم خوردگان از انقلاب اسلامی ایران و دوستان نزدیک خانواده شاه مخلوع هستند...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]