[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] روزنامه کیهان

[تاریخ:] ۱۰ مهر ۱۳۸۹

 

حيوونكي ها

گفت: حزب مشاركت و موسوي و منوشه امير و چند سايت وابسته به منافقين و بهايي ها در اقدامي مشترك ده ها فحش ركيك نثار كيهان كرده اند.

گفتم: اينكه خبر تازه اي نيست، طي چند سال گذشته و مخصوصاً بعد از فتنه ۸۸، هميشه و همه روزه كيهان با ناسزاگويي و فحاشي آنها روبرو بوده است.

گفت: فحش هاي آنها دقيقاً و بدون كم و كاست همان ناسزاهايي است كه سلطنت طلب ها، بهايي ها، منافقين، راديو اسرائيل و راديو فردا- وابسته به سازمان سيا- عليه كيهان نشخوار مي كنند.

گفتم: براي كيهان چه افتخاري بزرگ تر و بهتر از آن كه مورد هجوم منوشه امير و بهايي ها و منافقين باشد.

گفت: حيوونكي ها با تكرار طوطي وار فحاشي هاي بهايي ها و منافقين به كيهان، نظر كيهان درباره وابسته بودن آنها به اسرائيل و بهايي ها را تائيد مي كنند.

گفتم: مثل اين است كه كيهان به آنها بگويد؛ «با عجب آدم نفهمي روبرو شده ايم»؟ و آنها در جواب بگويند «خودت با عجب آدم نفهمي روبرو شده اي»؟!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]