[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

[تاریخ:] پنجشنبه ۵ تیر ۱۳۶۵ - ۱۸ شوال ۱۴۰۶

[شماره:] ۱۲۷۷۳

[صفحه:] ۶

 

بحثی تحقیقی – تاریخی پیرامون حربه تکفیر

نقل از مجله حوزه - نشریه دفتر تبلیغات اسلامی – قم

...نمونههایی از تکفیرهای سیاسی:

در دوران اخیر که صحنه‌گردان این‌گونه اتهامات و تکفیرها بیشتر استعمارگران و ایادی آنها بودهاند این بازار رایج بوده و مشتریان فراوانی را جلب کرده است. اینان با مطالعاتی که در روحیات مسلمانان کردند و نفوذ عالمان دین را در بیداری جوامع اسلامی مشاهده نمودند. برای بیاعتماد کردن مردم نسبت به آنان دست به توطئههای جدید، و ارائه مذاهب ساختگی مانند، وهابیگری، بابیگری، کسرویگری، قادیانیگری، اسماعیلیگری و... زدند و برای رسیدن به اهداف سیاسی و خائنانه خود رجال مذهبی سیاسی مورد اعتماد و توجه مردم و روحانیون مجاهد عالی‌مقام را متهم به نوکری خود نموده و بوسیله ایادی ناپاک خود با حربه تکفیر به سراغ آنها رفتند. تا با بدنام کردن آنان جامعه اسلامی را از رهبری مطمئن و (وجیهالمله) بینصیب گردد…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]