[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] کیهان

[تاریخ:] سهشنبه ۱۱ تیر ۱۳۶۴ – ۱۳ شوال ۱۴۰۵ – ۲ جولای ۱۹۸۵

[شماره:] ۱۲۴۸۶

[صفحه:] ۱۸

 

مروری بر تاریخچه روابط ایران و آمریکا از آغاز تا پیروزی انقلاب اسلامی

(۱۲۱۱ ه. ش – ۱۸۳۲ م تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، فوریه ۱۹۷۹ م)

قسمت بیست و یکم

محمد ترکمان

حرکت اولین هیأت «مستشاران» مالی آمریکائی بسوی ایران:

...بهائیان که بنا بدستور علیقلیخان نبیلالدوله مأموریت داشتند تا از شوستر به بهترین نحو پذیرائی بعمل آورند، «دو نفر نماینده از افراد انگلیسی دان خود را به بندر انزلی میفرستند» (۱۷۰) تا هنگام ورود شوستر به ایران از طرف محفل بهائیان ایران به او خیر مقدم بگویند. این دو نفر که از آنجا تا تهران همراه وی بودهاند، روز ورود او را به محفل تهران اطلاع میدهند و دو روز قبل از ورود وی به تهران، قریب صد نفر از بهائیان تهران که در بین آنها چند نفری که انگلیسی میدانستند وجود داشتند، به قریه مهرآباد میروند و ... مقدم مورگان شوستر و خانواده او را تبریک میگویند». (۱۷۱)...

...آن چنانکه «شوستر» در کتاب خود مینویسد، به هنگام ورود به پارک اتابک با پانزده یا بیست نفر نوکران ایرانی زرنگ کاردان مواجه شده و پس از دو روز نوکرهای مزبور را برای انجام امور معین نموده» است. زیرا که «اینان با سفارش نامههای معتبر نزد ما آمده بودند.» سپس به شرح درخواست وزیر مالیه مبنی بر تعویض این مستخدمین که همگی متهم به بهائی بودن میباشند؛ و اعتراض برخی جراید پرداخته و مینویسد:

«به وزیر مالیه گفتم که» آمریکائیها بابی نیستند، ولی من خوش ندارم که دولت و ملت ایران در عقاید مذهبی و نوکران و رنگ دستمال گردن ما تصرف و مداخله بکنند...» و سپس میافزاید: این آخرین دفعه بود که رأساً در آن باب مذاکره شد... ولی چون اعتنائی به آن عوالم ننموده و بکار خود مشغول بودیم، عوام بزودی آن قصه را فراموش کردند. (۱۷۴)

در اولین روزهای ورود هیأت مذکور، برخورد از موضع بالا و مسلط دخالت و دسیسه‌چینی و توطئه در امور کشور، ارتباط و تقویت حزب سیاسی بیگانه ساخته و پرداخته بهائی که مجری اوامر و حافظ منافع امپریالیسم انگلیس بود و همچنین مقابله با دین رسمی کشور که ملاط وحدت ملت ایران میباشد و احساسات مردم و توهین به آنان تحت عنوان «عوام»، میوههای تلخ و زهرآگینی بود که از جانب هیات «کارشناسان» مالی آمریکائی نصیب مردم میهن ما گردید...

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]