[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] کیهان

[تاریخ:] ۱ بهمن ۱۳۵۷

[شماره:] ۱۰۶۱۸

[صفحه:] ۳

 

امام خمینی: زنان در پوشیدن چادر مختارند

بیروت ۔ خبرگزاری فرانسه - روزنامه دست چپی «السفير» دیروز از آیتالله العظمی نقل قول کرد که گفته است: «ملت ایران پرزیدنت کارتر را پستترین انسان روی زمین میدانند و این بخاطر جنایات و بیعدالتیهایی است که او در مورد این ملت مرتکب شده است.»

آیتالله العظمی خمینی با اشاره به ناخوشنودیهایی که مردم از شاه دارند بخصوص بر او خرده میگیرد که اقلیتهای مذهبی را بگونهای برخلاف مصالح مسلمانان مساعدت کرده است. در این زمینه او میپرسد «چرا ادای سوگند نسبت به قرآن را در ارتش منسوخ کردهاند؟ برای اینکه به بهائیان و یهودیان اجازه دهند که افسر بشوند و به مسلمانان اهانت کنند؟»

امام خمینی گفت «شاه همچنین شرط مسلمان بودن را برای احراز مشاغل دولتی از بین برد و اینکار را به نفع یهودیان، زرتشتیان و بهائیان کرد. آیا این تحریکی علیه ۳۵ میلیون مسلمان نیست؟ در حالیکه تعداد یهودیان از ۷۰ هزار نفر تجاوز نمیکند و تعداد بهائیان فقط به ۵ هزار نفر میرسد.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] کیهان

[تاریخ:] ۱ بهمن ۱۳۵۷

[شماره:] ۱۰۶۱۸

[صفحه:] ۳

اخبار کشور

 

امام خمینی: زنان در پوشیدن چادر مختارند

بیروت ۔ خبرگزاری فرانسه - روزنامه دست چپی «السفير» دیروز از آیتالله العظمی نقل قول کرد که گفته است: «ملت ایران پرزیدنت کارتر را پستترین انسان روی زمین میدانند و این بخاطر جنایات و بیعدالتیهایی است که او در مورد این ملت مرتکب شده است.»

آیتالله العظمی خمینی با اشاره به ناخوشنودیهایی که مردم از شاه دارند بخصوص بر او خرده میگیرد که اقلیتهای مذهبی را بگونهای برخلاف مصالح مسلمانان مساعدت کرده است. در این زمینه او میپرسد «چرا ادای سوگند نسبت به قرآن را در ارتش منسوخ کردهاند؟ برای اینکه به بهائیان و یهودیان اجازه دهند که افسر بشوند و به مسلمانان اهانت کنند؟»

امام خمینی گفت «شاه همچنین شرط مسلمان بودن را برای احراز مشاغل دولتی از بین برد و اینکار را به نفع یهودیان، زرتشتیان و بهائیان کرد. آیا این تحریکی علیه ۳۵ میلیون مسلمان نیست؟ در حالیکه تعداد یهودیان از ۷۰ هزار نفر تجاوز نمیکند و تعداد بهائیان فقط به ۵ هزار نفر میرسد.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]