[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] خواندنیها

[تاریخ:]  ۲۶ اردیبهشت ۱۳۳۴

[شماره:] ۶۸

 

تصفیه وزارتخانهها چگونه و نسبت بچه اشخاصی صورت میگیرد

بطوریکه اطلاع حاصل شده است برای تصفیه وزارتخانهها و مؤسسات دولتی از پرونده اشخاص در شهربانی و رکن دوم ستاد ارتش استفاده خواهد شد و قرار است صورت کسانیکه باید تصفیه شوند تهیه و در یک موقع احکام آنها صادر شود،

کسانیکه تصفیه شامل آنها خواهد شد یا دارای سوابق سیاسی در دستهها و احزاب افراطی میباشند و یا اینکه به نادرستی معروف شدهاند.

گفته میشود که مبلغین بهائیها نیز باین دو دسته اضافه خواهند شد.

«روشنفکر»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]