[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] خواندنیها

[تاریخ:] ۲۴ تیر۱۳۳۴

[شماره:] ۸۵

 

اجتماع روحانیون در تهران

همه ساله مرسوم است عدهای از روحانیون و وعاظ کشورهای اسلامی بمنظور استفاده از ییلاقات تهران در ایام گرما و فصل تابستان به ایران میآیند: امسال هم نظير سالهای پیش چند روز است که اینعده وارد تهران شدهاند.

اما روزنامههای مخالف ورود اينعده را پیراهن عثمان کرده و میگویند قصد دارند در ایام سوگواری مطالبی تحت عنوان بهائیگری ایراد و در نتیجه آشوبی بپا سازند

برای روشن شدن قضیه و صحت و سقم اربابان نظر با چند نفر از روحانیون مزبور تماس گرفته معلوم شد ابداً چنین قصدی نداشته و منحصراً برای گذراندن فصل گرما بتهران آمده تا از هوای ييلاقات استفاده نموده و اگر هم ایام سوگواری در تهران هستند منظوری جز شرکت در عزاداری ندارند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]