[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] خراسان

[تاریخ:] ۲۶ تیر ۱۳۵۹ – پنجشنبه ۴ رمضان ۱۴۰۰

[شماره:] ۸۹۷۷

 

تلگرام آية ا...زاده شیرازی به رئیس جمهور

از سوی حجتالاسلام سید محمدعلی آیتالهزاده شیرازی تلگرامی به ریاست جمهوری مخابره گردید. در این تلگراف از اقدامات مجدانه رئیس جمهور در تصفیه و پاکسازی ادارات از عوامل ضد انقلاب در سراسر کشور پشتیبانی گردیده و یادآوری شده است که گروهی از توطئه گران فرقه ضاله بهائیت همچنان دست به تحریک و توطئه میزنند و در داخل و خارج کشور مشغول تهیه طومارهایی هستند که لباس مظلومیت بخود بپوشانند و دیگربار بتوانند پستهای خاص را اشغال نمایند و ضربات سهمگین خود را بر پیکر انقلاب و اسلام وارد آورند.

بدیهی است آنجناب اجازه نخواهید داد که ایادی صهیونیسم و استعمار با اخذ حقوق از بیتالمال مسلمانان و استفاده از مزایای شغلی در رأس مشاغل دولتی قرار گیرند و یا باقی بمانند. ملت غیور و مسلمان ایران منتظر تصفیه و پاکسازی واقعی ادارات و مؤسسات دولتی میباشند.

در پایان تلگرام توفیق رئیس جمهور در اجرای احکام اسلام از خدای متعال آرزو شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]