[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] خراسان

[تاریخ:] دوشنبه پنجم تیر ۱۳۳۴

[شماره:] ۱۷۲۷

 

این تلگرافات از طرف صنف قالی فروش و کسبه بازار سرشور مشهد مخابره شده است

تلگراف – بطهران مجلس شورای ملی - رونوشت نخست وزیری - رونوشت حضرت آیتالله بهبهانی

پیرو تلگرافات قبلی راجع بقلع و قمع فرقه ضاله مضله بهائیان بطوریکه جریان امر حکایت میکند از طرف مجلس شورای ملی آنطوریکه شایسته وکلای محترم است ضد آن [چه تصور می‌رفت،] اظهار علاقهای نسبت بمنویات ملوکانه و حضرت آیتالله بروجردی در رفع شر این فرقه مرموز نشده لذا جداً از طرف عموم مسلمین خراسان خاصه صنف قالی فروش و کسبه بازار سرشور از وکلای محترم خود خواستاریم در این امر اظهار علاقه بیشتری نشانداده و چنانچه فردی بنام وکیل مجلس بخواهد بر له این عناصر ناپاک اظهاراتی نماید جزء خائنین بدین مقدس اسلام و خاندان سلطنتی و مقام شامخ روحانیت محسوب و باید بکیفر خیانت خود برسد.

***

تلگراف به پیشگاه مبارک بندگان اعلیحضرت همایون شاهنشاهی معروض میداریم

بطوریکه قبلاً بر اثر اوامر مبارک، دولت اقدام باخراج فرقه ضاله مضله بهائیان و این حزب مرموز از کلیه شئون مملکتی و ادارات دولتی نموده اکنونهم عاجزانه از آن پدر تاجدار خواستاریم امر مطاع شرف صدور یابد که دولت دنباله اقدامات خود را ادامه دهد و هرچه زودتر بقلع و قمع آنان مبادرت نمایند

***

قم - محضر مبارک حضرت آیتالله العظمی آقای بروجردی دامت برکاته

عموم افراد مسلمین خاصه صنف قالی فروش و کسبه بازار سرشور مشهد پشتیبانی خود را نسبت باوامر آن پیشوای معظم معروض و کلیه امیدوارند بر اثر انفاس قدسیه آنجناب هرچه زودتر رفع شر این فرقه ضاله مضله بهائی بشود خداوند ظل عنایت آن جناب را بر عموم مسلمین مستدام بدارد.

ش ۵۰۵ صنف قالی فروش و کسبه بازار سرشور مشهد با ۳۰۰ امضاء دیگر

***

این تلگراف از طرف سلسله سادات حسینی زابلی مقیم مشهد مخابره شد

محضر مقدس حضرت بندگان آیتالله العظمی آقای بروجردی دامت برکاته در پیروی از منویات مقدسه عالی سادات حسینی سیستانی ارض اقدس مطیع و منتظر اوامر مطاع معظم میباشیم - ش ۵۰۷

احمد سجادی- عباس حسینی و پنجاه امضاء دیگر

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]