[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] خراسان

[تاریخ:] ۱۲ دیماه ۱۳۳۴

[شماره:] ۲۱۷۳

 

در قم پپسی کولا تحریم شد

بقرار اطلاع وعاظ و علماء مذهبی مقیم قم مامور شده‌اند که در روی منابر و محافل از نوشابه پپسی کولا انتقاد نمایند و از مردم تقاضا نمایند که از نوشیدن آن خودداری نمایند بکافه‌ها و رستورانهای قم اخطار شده است که از وارد کردن نوشابه پپسی کولا خودداری نمایند زیرا مردم مسلمان قم حاضر بخرید و مصرف آن نیستند.

بقرار مسموع علمای قم نوشیدن پپسی کولا را تحریم نموده‌اند ولی در این تحریم از کوکا کولا که یک نوشابه آمریکائی است اسمی بمیان نیامده است.

گفته میشود که فعلا در بعضی نقاط پپسی کولا بازار سیاه پیدا کرده و مثل مشروبات الکلی مخفیانه نوشیده میشود گویا علت تحریم پپسی کولا آنست که سازمان کمپانی آن بدست یکی از اقلیتهای مذهبی ساخته میشود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]