[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] خراسان

[تاریخ:] ۴ شنبه ۴ بهمن ۱۳۵۷ – ۲۵ صفر ۱۳۹۹ – ۲۴ ژانویه ۱۹۷۹

[شماره:] ۸۵۶۱

 

بسما... الرحمنالرحيم و به نستعين

قابل توجه برادران ارتشی دلیر و مسلمان که پیوند ناگسستنی با عشایر و ملت ایران دارند

در مدت سیزده سال وزارت هویدا در اطلاعیههای استخدامی قوای سه گانه (ارتش، پلیس و ژاندارمری) کشور این جمله که: داوطلبان باید پیرو یکی از ادیان رسمی کشور: یهودی، مسیحی، زردشتی و اسلام بوده باشند جلب نظر میکرد و سازمان خطرناك ساواك راه را برای هرگونه اظهار نظر و ایراد اعتراض بروی مردم سخت بسته بود و با راه یافتن عناصر ضد دین خاصه فرقهی بهائیت که نقاب اسلام را به چهره دارد، در مؤسسات انتظامی و امنیتی ما، مصائبی وحشتناكتر از مصیبتهای چنگیز، مغول و حجاج ببار آوردند که تاریخ بیاد ندارد کشتار بیرحمانهی جوانان، به رگبار بستن مردم بیگناه در خیابانها و کوچهها، بمسلسل بستن منزلهای مراجع عالیقدر تقلید و دستبرد بخانههای خطبا و وعاظ محترم، روشنگر کشتار وحشیانه و اهانت بیشرمانه به حرم مطهر حضرت رضا علیهالسلام و حمله و کشتار دیوصفتانه بیماران کوچک و بزرگ بیمارستانها و به آتش کشیدن مساجد و قرآنها و کتب ادعیه و کشتار فجیع در اماکن مقدسه نشانههائی است که عناصر ارتشی مسلمان را از عناصر ناپاك ضد دین جدا میسازد و افراد مسلمان تحت هر فرمانی که باشد دست بچنان فجایع نخواهد زد...

...سرپرست ایل خاوری خراسان

سید حسن شاه عالمینژاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]