[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] خراسان مشهد

[تاریخ:] ۹ شهریور ۱۳۳۴

[شماره:] ۱۷۷۷

 

شکایت تلگرافی بسازمان ملل

چند روز قبل نراقی نام تلگرافی بسازمان ملل متحد مخابره کرده از اینکه در یکی از قراء یزد چند نفر از افراد فامیل او را کشته‌اند شکایت کرده، دبیرخانه سازمان ملل متحد تلگراف نراقی را بسفارت ایران و هیئت نمایندگی ایران تسلیم و تقاضا کرده خون بهای کشته‌شدگان خود را بگیرد.

مقامات رسمی در یزد تحقیقات کامل نموده‌اند و معلوم شده چنین شخصی وجود ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]