[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] خراسان (مشهد)

[تاریخ:] ۲۷ آذر ۱۳۳۶

[شماره:] ۲۴۷۴

 

فعالیت فرقه بهائی

بقرار مسموع بهائیان کنفرانسی تشکیل خواهند داد که ریاست آنرا زن شوقی افندی بعهده خواهد داشت

گفته میشود در کنفرانس مزبور عدهای از ثروتمندان و متنفذین ایران که پیرو این فرقه میباشند شرکت خواهند کرد

گفته میشود مذاکرات بهائیان در این کنفرانس قابل توجه خواهد بود.

زیرا بطوریکه اطلاع حاصل شده فرقه بهائی قصد دارند اکثریتی برای خود تشکیل دهند

باین معنی که دولت مستقلی ایجاد کرد و در گوشهای از دنیا شروع بفعالیت نمایند.

مخارج و بودجه این دولت را ثروتمندانی که پیرو بهائیت هستند تامین میکنند

ولی مطلعین عقیده دارند که عده قلیل این فرقه و آئین ساختگی آنها موجبات ایجاد چنین اکثریتی را فراهم نمیکند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]