[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] خراسان

[تاریخ:] ۲ شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۵۷۶ ربیعالثانی ۱۳۹۹۵ مارس ۱۹۷۹

[شماره:] ۸۵۹۲

 

سخن روز

آیا اختناق باز میگردد؟

...در صفحه پنج شمارهی دیروزمان، نمونههایی از دهها نامهی اعتراض آمیزی را که هر روزه بدفتر روزنامه میرسد چاپ کردیم تا دو نکتهی اساسی را عملاً اثبات کنیم، نخست اینکه مطبوعات، بنا بر وظیفهی اصلی و اصیل‌شان یعنی «بی‌طرفی» باید منعکس‌کننده‌ی نظریات مختلفی باشند که در جامعه هست، بالاخص اگر این نظریات بصورت کتبی بدفتر روزنامه برسد، دیگر اینکه مسئولان و رهبران هم بوضوح به بینند که هنوز هم هستند کسانی که از آینده بیم دارند و بر نحوهی اجرای بعضی امور ایرادهایی میگیرند، ... اما از آنجا که در اکثر نامه‌های رسیده، نوعی ترس از آینده، ترس توأم با بدبینی، وجود دارد و این موضوع مشترك در بین همهی نامه‌ای مخالف است. ما در این مقاله پاسخی به این سؤال مشترك میدهیم که «آیا اختناق باز میگردد؟» یا خیر

مردم یا مسلمانند، یا غیر مسلمان، اگر غیر مسلمانند و یکی از ادیان الهی و مجاز را دارا هستند که بنا بر نویدهای مقام رهبری و اصول اساسی و صریح اسلام. جایی خاص در جامعه دارند و از امکانات و آزادیهای لزوم برخوردار خواهند بود. این هموطنان هرگز نباید از آینده ترسی داشته باشند بلکه مطمئن باشند مادامیکه تبلیغی در میان مسلمانها نکرده و اقدامی علیه استقلال ملی ننمودهاند، در میان مسلمین محترم و آزاد خواهند زیست...

...اما بهر تقدیر، اگر تصور برخیها چنین است که دولت اسلامی روی کار بیاید ولی ایران بهمان صورت گذشته باشد یعنی «مراکز فحشاء» - «قمار» - «مشروب فروشی و مشروب سازی» - «تبلیغات ضد دینی» ۔ «مراکز دین سازی مانند بهائیت» - «رشوه اداری و رشوه گیری» - «بیتوجهی و حتی توهین به مقدسات» و و و ... آزاد باشد، اما چنین «آزادی» داده نخواهد شد و نباید این آزادی را خواست...

زیرا که ما «اسلام» را مکتبی برای «انسان سازی» میشناسیم نه «مسخ انسان» و حکومت اسلامی سیستم حکومتی و مسئول اجرائي مقررات [ناخوانا] است، جزاها و تعزیرات دینی میدانیم [ناخوانا] جمعی نشسته بر خوان گستردهی بیتالمال» گرچه، توضیح و توجیه تفاوت «آزادی» [ناخوانا] و «آزادی» استعماری به معنی امریکایی اروپائی و بیگانهاش احتیاج به فرصت بسیار بیشتری دارد اما امیدواریم که در همین مختصر توانسته باشیم ترس مبهم و بیهودهای را که از «بازگشت اختناق» در زبان عمال استعمار یا افراد ناآگاه افتاده است موهوم، اشتباه و «غرض آلود» معرفی کنیم و لزوم يك سلسله کنترلهای اسلامی را یادآور شویم.

بدون شك، دولت اسلامی، بتدریج عملاً صحت گفتههای ما را تائید خواهد کرد و «گواهی» بر «مدعای» ما خواهد شد... ما فقط «بندهی» خدا و «بندهی دستورات و اوامر اسلام» هستیم و بهمین دلیل روزی ده بار رسماً، علناً و با ایمان میگوئیم «ایاک نعبد» «فقط ترا عبادت میکنیم». و بر آنیم که این عبادت را عملاً اثبات کنیم نه فقط «حرفي» و «زبانی».

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]