[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] خراسان

[تاریخ:] ۱۱ خرداد ۱۳۳۴
 

آقای رام استاندار خراسان اظهار داشتند:

از اختیارات قانونی خود استفاده نموده دستور میدهم تمام بهائیها را از ادارات دولتی اخراج نموده و در اختیار مرکز بگذارند

باید در شهر مشهد از هر گونه اموری که مخالف امور مذهبی است جلوگیری بعمل آید...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]