[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] کارزار

[تاریخ:] ۲۳ اردیبهشت ۱۳۳۴

[شماره:] ۴۸۶

 

توقیف ذخیره بهائیها در بانک

بعد از غیر قانونی شناختن جمعیت بهائیها در تهران فرقه مزبور در نظر داشتند ذخیره خود را از بانکها دریافت و بعکا بفرستند لیکن تا تصمیم ثانوی از این امر جلوگیری شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]