[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کارزار

[شماره:] ۱۸۶

[تاریخ:] ۲۰ اردیبهشت ۱۳۳۴

 

مرکز تبلیغات بهائیهای رشت بتصرف قوای انتظامی درآمد

روز ۱۷ اردیبهشت ماه ۳۴ محفل بهائیهای رشت بدستور جناب آقای مفتاح استاندار برای تسکین اعصاب مسلمین و جلوگیری از تشنجات تحت نظر و مراقبت مأمورین شهربانی قرار گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]