[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] جوشن

[تاریخ:] ۱۰ اسفند ۱۳۵۷

[شماره:] ۸۴

 

بقیه این همه احساس مردمی

از میزان جنایتهای بیحد و حساب این بهائیزاده فراماسون که در سیا نیز سرسپردگی خود را اعلام کرده است اطلاعی دارد و یا خیر اگر اطلاع ندارند باید بدانند که آقای غلام عباس هویدا که حتی در نام خود تقلب بکار برده است و بجای غلام عباس خود را امیرعباس معرفی کرده و میکند در مدت ۱۳ سال حکومت خودکامه خویش بلایی بر سر این مملکت آورد که ترمیمش سالها وقت لازم دارد من يقين دارم هرگاه جناب ایشان از آن همه اعمال خیانت آمیز و مملکت بربادده هویدا اطلاعی داشتند هیچگاه بخود اجازه نمیدادند يك چنین درخواست ضد مردمی را از حضرت آیتاله امام خمینی بنمایند...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]