[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] جوشن

[تاریخ:] پنجشنبه ۳ اسفند ماه ۱۳۵۷

[شماره:] ۸۳

 

خاطرهها...

...از شنیدن خبر انتصاب منصور و هویدا متأثر و عصبانی شدم تأثر و تأسفم از این لحاظ بود که با وجود جوانان تحصیل کرده و لایق و رجال و شخصیتهای وطن پرست و با تجربه اشخاصی را برای اداره مملکت برگزیدهاند که چه از نظر خانوادگی و چه خود آنان کوچکترین نقطه روشنی در زندگی ندارند یکی دلقک بهائیزاده از معتقدان شوقی افندی دیگر بیسواد و وطن فروش و جاسوس و بد نام بالاخره شب از شدت ناراحتی خواب نرفتم صبح زود بیکی از چاپخانههای لاله زار رفتم و فوقالعادهای چاپ کردم ولی قبل از اینکه منتشر شود ماموران از خودمان بهتران آمدند همه را جمع کردند ولی از بازداشت من خودداری کردند فقط گفتند فردا باید بروی نزد سرهنگ مولوی رئیس سازمان امنیت تهران به محض اینکه از عدم بازداشت خود اطمینان یافتم مفاد قسمتی از فوقالعاده را بشاه سابق باین شرح مخابره کردم پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایونی شاهنشاه آریامهر با عرض ادب توجه ذات همایونی را بعرایض زیر معطوف میدارد بطوری که از رادیو اعلام شده آقای حسینعلی منصور که پدرش در شهریور ۲۰ باین کشور خیانت کرد و کشور عزیز ایران را دو دستی تحویل روس و انگلیس داد بر اثر حمله ناجوانمردانه قوای بیگانه هزاران شهید دادیم بسمت نخست وزیر منصوب گردیده آقای غلام عباس هویدا پسر عونالملک بهائی سرسپرده شوقی افندی نیز بوزارت دارائی منصوب شده است...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]