[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] جوان

[تاریخ:] ۲۹ تیرماه ۱۳۵۸

[شماره:] ۲۹

 

از: حاشیه‌نویس

 اسناد

بر اساس گزارشهائی که بدست حواشی نویس افتاده است، در جریان اشغال حظیرة‌ القدس مربوط به مرکز عملیاتی، بهائیان ایران، تنها حدود ده نام مربوط به بهائیان کشف شده است که از جمله آنها نام یکی از خانمهای سناتور است. دوم مربوط به اسامی حدود ۴ پزشک است و سپس پرونده‌ای بدست آمده مربوط به خرید نشریات مربوط به بهائیان از سوی اعضاء جامعه بهائیت که در آن میان نیز حدود ۵ اسم آشنا به چشم می‌خورد که یکی از آنها در ارتباط با مهندس طراح ساختمان (شهیاد سابق) آمده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]