[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] جوان

[تاریخ:] ۴ خرداد ۱۳۵۸

[شماره:] ۲۴

 

«پهلوی» و «اسلامی»

در چند روز گذشته پسران علیرضا پهلوی و حمیدرضا پهلوی «به مقامات مربوطه» مراجعه کردهاند تا نام فامیلی خود را از پهلوی به «اسلامی» تغییر دهند.

«حواشی نویس» مینویسد در این تردید نیست که برادرزاده‌های شاه سابق بعلل زیادی نسبت به او و خانوادهاش عقدهها و کینههای زیادی دارند که در نتیجه، حالا با تغییر نام خانوادگی خود تلاش میکنند تا بگونهای، از او انتقام بگیرند ضمن آنکه مطمئن هستند که با نام «پهلوی» نمیتوانند در ایران به سادگی زندگی کنند.

«حواشی نویس» اضافه میکند اما جالبتر اینکه، این روزها همه جا، کلمه «اسلامی» بچشم میخورد. چرا که روی نامهای قبلی همه تابلوها خط کشیدهاند و بجای آن کلمه «اسلامی» را نوشتهاند چلوکباب اسلامی، پارچه فروشی اسلامی، مرغ فروشی اسلامی و و و ...

حواشی نویس اضافه میکند عجیبتر اینکه این روزها، خیلی از اعضای فرقه ضاله بهائیت نیز «اسلام» را قبول کردهاند و اصرار هم دارند که عکس و تفصیلات آنها نیز بخاطر قبول مذهب «اسلام» در جراید چاپ شود در حالیکه قبلا هم پرسشنامههای آنها در ادارات با کلمه «اسلام» تکمیل شده بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]