[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] جمهوری اسلامی

[تاریخ:] یکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۷۱ – ۱۱ جمادیالثانی ۱۴۱۳

[شماره:] ۳۹۱۶

[صفحه:] ۳

 

کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل جمهوری اسلامی ایران را به دلیل اعدام قاچاقچیان و کنترل فعالیتهای جاسوسی بهائیت محکوم کرد.

در قطعنامه غرب علیه جمهوری اسلامی ایران نسبت به جلوگیری از فعالیتهای جاسوسی عناصر وابسته به فرقه سیاسی بهائیت ...ابراز نگرانی شده است...

انگلیس این قطعنامه را به نمایندگی از طرف کشورهای غربی به کمیته ارائه کرد و اکثر قریب به اتفاق دولتهای غربی و متحدین آمریکا به قطعنامه رأی مثبت دادند.

این قطعنامه، جمعه شب در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید....

در این قطعنامه ... نسبت به جلوگیری از فعالیتهای جاسوسی عناصر وابسته به فرقه ضاله بهائیت در ایران ابراز نگرانی شده است. این فرقه سیاسی همواره مورد حمایت صهیونیزم و استکبار غرب قرار داشته است. ...

متن کامل قطعنامه غرب علیه جمهوری اسلامی ایران بدین شرح است:

با توجه به منشور ملل متحد، بیانیه و کنوانسیون حقوق بشر و با تأکید بر تعهد دولتها ...با استناد به قطعنامه شصت و هفت ۱۹۹۲ کمیسیون حقوق بشر و با ابراز تأسف از قطع همکاری جمهوری اسلامی ایران با گزارشگر ویژه (گالیندوپل) ... و با توجه به درخواست گزارشگر ویژه برای تداوم نظارت بر وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و با توجه به قطعنامه پانزده ۱۹۹۲ کمیته فرعی جلوگیری از تضییع حقوق اقلیتها که نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرده است.

۱- از گزارش مقدماتی گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر و ملاحظات ارزندهای که ارائه کرده تقدیر میکند.

۲- از گزارشهای مربوط به تداوم نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران شدیداً ابراز نگرانی میکند.

۳- از موارد ارائه شده توسط گزارشگر ویژه خصوصاً درباره آمار اعدامها، اعمال شکنجه، نظام دادرسی ایران، عدم اجرای صحیح قانون، سوء رفتار با بهائیان و محدودیتهای اعمال شده علیه آزادی بیان، فکر، عقیده و مطبوعات ابراز نگرانی میکند....

۵- از خودداری ایران از صدور اجازه سفر مجدد گالیندوپل به ایران و عدم پاسخگویی به موقع به موارد مطروحه از طرف وی ... برای درج در گزارش مقدماتی ابراز تأسف میکند.

۶- از بیتوجهی دولت ایران به بسیاری از توصیههای گزارشگر ویژه ... ابراز تأسف میکند.

۷- از دولت جمهوری اسلامی ایران میخواهد تا ... در صدد پاسخ به موارد مطروحه ...در زمینه نظام قضایی ایران و اجرای صحیح قوانین برآید.

۸- همچنین از دولت جمهوری اسلامی ایران میخواهد ... حقوق کلیه شهروندان خود از جمله گروههای مذهبی مطروحه در این معاهدات را تضمین کند.

۹- نظر گزارشگر ویژه را برای تداوم نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران تائید میکند.

۱۰- دولت جمهوری اسلامی ایران را ترغیب میکند تا با گزارشگر ویژه همکاری کند. ...

۱۲- تصمیم میگیرد تا به بررسی وضعیت حقوق بشر ایران در چهل و هشتمین اجلاس مجمع عمومی ادامه دهد. ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]