[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] جمهوری اسلامی

[تاریخ:] ۳ مهر ۱۳۶۱

[شماره:] ۹۶۲

 

[رفسنجانی:]

... این خط صهیونیستی که حاکم بر اسرائیل هم هست حاکم بر مجامع یهودی مصر دنیا هم هست نمونه‌اش در ایران [ناخوانا] و ثابت پاسال یهودی که بهایی شده بود؛ و امروز کشور اسرائیل از این [ناخوانا] به وجود آمده است و جنایاتی که امروز اسرائیل و باند صهیونیسم در دنیا می‌کنند، به این پایگاه اقتصادی متکی است و متأسفانه آن حالت صهیونی امروز بر بسیاری از سرمایه‌داران دنیا که زور و زر را در اختیار دارند حاکم است. خوب وقتی ‌که دنیا این مقدار بهم مربوط می‌شود و سراسر دنیا به هم پیوسته می‌شود، مبادلات دنیا سر از یک میلیارد درمی‌آورد روزانه میلیاردها پول رد و بدل می‌شود و میلیاردها کالا رد و بدل می‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]