[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] جمهوری اسلامی

[تاریخ:] ۲۶ خرداد ۱۳۵۹

[شماره:] ۳۰۱

[صفحه:] ۱۲

 

اسناد منتشر نشده از لانه جاسوسی آمریکا...

...دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در کتابی تحت عنوان «تحلیلهای امریکا در مورد ایران» متن تعدادی از اسنادی را که از لانه جاسوسی بدست آمده است افشا کردند. روزنامه جمهوری اسلامی رسالت خود میداند که متن تمام افشاگریها را در معرض افکار ملت مسلمان ایران قرار دهد تا چهره کریه شیطان بزرگ و شگردهای این فرعون زمان بر همگان روشن شود. این افشاگریها در شمارههای آینده نیز ادامه خواهد داشت...

... گویا دفتر همکاریهای بینالمللی در زمینه خویش شانسهایی هم داشته است که در ادامه سند آمده است از قبیل: شام خوردن با بعضی مقامات، تماس گرفتن با فرماندار شیراز جهت بازگشایی و انجمن ایران و امریکا، درخواست معاون نخست وزیر (امیرانتظام) برای کتابهائی در مورد ایالات و حکومت‌ها که در جهت همکاریها میخواستند و بالاخره بازگشایی مجدد انجمن ایران و امریکا برای تحویل فرهنگ غرب به ایران در کنار این مطالب مشوش کنندهای هم برای امریکا وجود داشته است از جمله، اعدامها، اخراج خبرنگاران امریکائی تعطیل کردن روزنامههای محلی، بدرفتاری با اقلیتها مانند کردها، بهائیها و اسم بردن از امریکا بعنوان: امپریالیست حامی صهیونیسم...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]