[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] جهان هنر

[تاریخ:] ۱ آبان ماه ۱۳۳۴

[شماره:] ۲۱

 

فرماندار نظامی در حضیرةالقدس

سازمانهای فرماندار نظامی بحضیرةالقدس منتقل گردید

قسمت اجرائیات فرمانداری نظامی و بعضی از ادارات آن به عمارت حضیرةالقدس محفل سابق بهائیان منتقل گردید. این انتقال قرار بود چند ماه قبل صورت بگیرد ولی چون تعمیراتی لازم بود در ساختمان صورت بگیرد و شعارهای بر خلاف دین که در گوشه و کنار منقوش شده بود با شعارهای اسلامی تعویض شود لذا به تعویق افتاده و از روز پنجشنبه گذشته قسمت اجرائیات در آنجا مشغول کار شد و احتمال میرود بقیه سازمانهای فرماندار نظامی نیز بآنجا منتقل گردد.

اراده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]