[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] حبلالمتین

[تاریخ:] ۱۱ خرداد ١٣٣٤

[شماره:] ۹۸

 

افراد فرقه ضاله بهائی را از دوائر دولتی طرد کنید

با خرابی گنبد حظیرهالقدس در صورتی که کارهای حساس کشور مالی و پرسنلی در ادارات و بنگاههای دولتی در ید عوامل مفسیدین [مفسدین] فیالارض یا (فرقه ضاله بهائیه) باشد هدف مقدس استقلال طلبان و مشروطه خواهان سلطنتی و مسلمانان کاملاً انجام ‌نشده زیرا این زندیقها و مرتدها در مکانهای دیگری بفعالیت خائنانه خود ادامه داده و میدهند.

بزرگترین مبارزه با این فرقه ضاله طرد این عناصر پست و کثیف از دوائر و بنگاههای دولتی است ملت مسلمان ایران تقاضا دارد که این عوامل جاسوس را از دوائر و بنگاههای دولتی بیرون ریزند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]