[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] گزارش روز

[تاریخ:] ۱۸ مرداد ۱۳۵۸

[شماره:] ۲۲

[صفحه:] ۴۰

 

کشته شدن ناصرالدین

انگیزههای ترور

انگیزههای قتل ناصرالدینشاه متعدد بوده است از نظر بعضی فشارهائی که بمیرزا رضای کرمانی وارد آمد از حبس در انبار تبعید، شکنجه، اتهام عمل منافی عفت و قتل خواهر، تهمت بیدینی و بابیگری - مرگ اولاد و جدائی از زن و اطفال ماده مستعد انفجار را در روح و جسم او تحریک نمود از نظر اجتماعی میرزا رضا که یکی از شیفتگان سید جمالالدین اسدآبادی (افغانی) بود برای انتقام اهانتها و خواریها که از طرف مأموران ناصرالدینشاه بر مرادش آمده بود تصمیم باین اقدام هولناک گرفت...

...اکنون بنظر میآید این قضیه واقعیت داشته چه تبهکار (ملا شیخ رضا) یک شیخ بابی نیست و مربوط بآن انجمن سری که از سالها پیش قصد جان شاه را داشته است نمیباشد اکنون معلوم شده است که (رضا) چندین ماه از سال اخیر را در مسافرخانهای نزدیک استانبول بسر برده و این مهمانخانه از طرف سلطان برای پذیرش ملاها و شیوخی که از طرف اعلیحضرت طبق یک لیست کشوری مستمری بگیر هستند اختصاص داده شده و در آن سلطان با شیخها و ملایان درباره متحد کردن شیعیان با سنیان بنفع دستگاه خلافت تبانی و مذاکره میکند بعضی از روزنامههای فرنگ این قتل را از ناحیه فرقههای ضاله مذهبی میپنداشتند در حالیکه مخبر منچستر گاردین آنرا نتیجه غیر مستقیم رقابت روس و انگلیس پنداشت...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]