[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] گلبانگ

[تاریخ:]  ۲۵ اردیبهشت ۱۳۳۴

[شماره:] ۵

 

 مملکت حوادث

آنها که در گود سیاستند ایران را مملکت حوادث مینامند میگویند در این مملکت سنگ روی سنگ بند نمیشود، مردم به آینده فردای خود امیدوار نیستند، عدل و انصاف در تشکیلات و در بین مردم حکم کیمیا پیدا کرده است، هر روز و هر شب هزاران حادثه و صدها اتفاق روی میدهد. بنابراین در مملکت حوادث دم از اصلاحات زدن و از تحول سخن گفتن طبل میانتهی کوفتن است...

...ما نمیگویم بهائیگری موجب فساد نیست. اما میگویم فساد دستگاه تنها از بهائیگری ناشی نشده است.

دولت اگر بخواهد در چندین جبهه جنگ كند مقدورش نخواهد بود حال که با بیدینی بمبارزه برخاستهاید ادامه دهید. آنها که ایمان خود را از دست دادهاند براه راست برگردانید اما نه بصورتی که فردا فراموش کنید و مسئله دیگری بر سر زبانها بیاندازید.

این مبارزه مبارزه‌ای است دینی که علماء دین و معتقدين بمذهب آنرا دنبال میکنند و وظیفه دولت فقط نظارت در طرز اجرای مبارزه است این کاری نیست که هم‌وغم دولت منحصراً به آن معطوف شود...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]