[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] فرمان

[تاریخ:] ۱۰ خرداد ۱۳۵۸

[شماره:] ۲۲

 

اراضی قبرستانی را بنام ملك شخصی و باغ مشجر - به ثبت رسانیدهاند

کنجکاو با توجه بمندرجات صفحات ۲۴۵ و ۲۵۹ کتاب "انشعاب در بهائیت" که اخيراً در ۳۷۵ صفحه بقلم دانشمند معروف آقای اسماعیل رامتین بطور مستند، همراه با تصاویر متعدد و فتوکپی اسناد مثبته بچاب رسیده و در محافل ملی و میهنی با حسن قبول و تأثیر فراوان مواجه شده گزارشی تهیه کرده و نوشته است: "... سازمان بهائیت در ایران که بطور قطع یک حزب و دسته‌بندی سیاسی میباشد، درگذشته‌های دور و نزدیک وسیله ایادی و عوامل خود که در دستگاههای مختلف مملکتی داشته با برخورداری از حمایتهای علنی و مخفی بسوء استفاده کلان مبادرت کردهاند که از جمله میتوان از کلاهسازیهای این سازمان برای به ثبت رسانیدن اراضی یک قبرستان عمومی که حقا و قانونا متعلق بشهرداری است یاد نمود - گلستان جاوید واقع در امیرآباد بالای جلالیه، قبرستان بهائیها بوده و دارای پلاکهای ثبتی ۳۷۴۲ و ۳۷۴۱ از بخش ۳ تهران است که با وجود اعتراضات شماره ۱۱۷۸ -۲۳ -۴۱۵۵ مورخ ۱۹ اردیبهشت ۴۲ و شماره ۱۵۶۱ -۲۳ مورخ ۱۵ خرداد ۴۰ شهرداری تهران و ارائه قبور و سنگ قبرهای بسیار که در صورت مجالس مربوطه از آنها نام برده شده، آنجا را بعنوان باغی مشجر به ثبت رسانیده و تفکیک نموده و از طرف شرکت سهامی «امناء»، که یک موسسه اقتصادی وابسته به بهائیها میباشد با قیمتهای سنگین حتی قبل از آنکه مالیاتهای مربوطه، یعنی مالیات بر ارث و مالیات بر صلح این اراضی را به دولت بپردازند باشخاص مختلف فروختهاند.

کنجکاو در مورد اقدامات خلاف سازمانهای بهائیت در ایران بگزارش خود اضافه نموده نوشته است: سازمان اوقاف باید فکری اساسی برای وجوه کلانی که بنام موقوفات در اختیار شرکتهای سهامی «امناء»، و غیره از طرف بهائیان ایران قرار میگیرد بنماید و یک بار برای همیشه به حسابهای این شرکت و شرکتهای اقمار آن برسند و با وجوه بسیاری که در نتیجه این بررسیها بدست میآید به برپا ساختن خانه برای مستضعفان که مورد توجه مخصوص است کمک شایانی بنمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]