[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 [برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] فرمان

[تاریخ:] ۱۷ اسفند ۱۳۵۷

[شماره:] ۱۲

 

دلالانی که در شهربانی سنگر گرفته بودند!

یکی از افسران جوان شهربانی که نخواسته است نامش افشاء شود، ضمن نامهئی نوشته است حال که در صدد تصفیه افسران شهربانی برآمده و میخواهید تمام امراء را برکنار کنید این امر را بدون تبعیض انجام دهید، تا مردم برای یک مرتبه بدبینی خود را کنار بگذارند و ضمناً پروندههای آنها را هم مورد رسیدگی دقیق قرار دهند و تکلیف آنهائی را که از زور و موقعیت خود سوء استفادههای فراوان نموده روشن سازید -

در میان افراد شهربانی به نامهائی از قبیل [ناخوانا] و [ناخوانا] بر خورد می کنیم که کارشان فقط و فقط دلالی، آنهم دلالی بنفع بهائیها بوده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]