[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] فرمان

شماره: ۱۲

[تاریخ:] ١٩ اسفند ١٣٥٧

 

دلالانی که در شهربانی سنگر گرفته بودند!

یکی از افسران جوان شهربانی که نخواسته است نامش افشاء شود، ضمن نامه‌ای نوشته است حال که درصدد تصفیه افسران شهربانی برآمده و می‌خواهید تمام [افسران را] برکنار کنید این امر را بدون تبعیض انجام دهید. تا مردم برای یک‌مرتبه بدبینی خود را کنار بگذارند و ضمناً پرونده‌های آن‌ها را هم مورد رسیدگی دقیق قرار دهید و تکلیف آن‌هایی را که از زور و موقعیت خود سوءاستفاده‌های فراوان نموده روشن سازید

در میان افراد شهربانی به نام‌هایی از قبیل [ناخوانا] و عربی برخورد می‌کنیم که کارشان فقط و فقط دلالی و [آن‌هم] دلالی به نفع بهائیها بوده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]