[روزنامه:] فرمان

شماره ۱۲

 

شما و مطبوعات

بریده جراید روز

تهران، خیابان سعدی- پاساژ سعدی- صندوق پستی، ۵۱۷،

تلفن ۳۱۷۷۶۶-۳۹۲۵۹۷

 

دلالانی که در شهربانی سنگر گرفته بودند!

یکی از افسران جوان شهربانی که نخواسته است نامش افشاء شود، ضمن نامه‌ای نوشته است حال که درصدد تصفیه افسران شهربانی برآمده و می‌خواهید تمام [افسران را] برکنار کنید این امر را بدون تبعیض انجام دهید. تا مردم برای یک‌مرتبه بدبینی خود را کنار بگذارند و ضمناً پرونده‌های آن‌ها را هم مورد رسیدگی دقیق قرار دهید و تکلیف آن‌هایی را که از زور و موقعیت خود سوءاستفاده‌های فراوان نموده روشن سازید

در میان افراد شهربانی به نام‌هایی از قبیل [ناخوانا] و عربی برخورد می‌کنیم که کارشان فقط و فقط دلالی و [آن‌هم] دلالی به نفع بهائیها بوده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]