[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[روزنامه:] فرمان

شماره: ۸۹۵

تاریخ: ۲۵ اردیبهشت ١٣٣٤

 

انتقال محل کار مؤسسات فرمانداری نظامی به حظیرة القدس

 

یک خبر خصوصی حکایت دارد که تا از طرف دولت برای سرنوشت حظیرة القدس تصمیم قطعی اتخاذ شود تمام مؤسسات فرمانداری نظامی از قبیل دادسرا و دادگاهها- توقیف گاه موقت- دفاتر و ارکان ستاد فرماندهی و همچنین محل کار فرماندار نظامی تهران بحظیرة القدس منتقل خواهد گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]