[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] دیپلمات

[تاریخ:] ۱۶ خرداد ۱۳۵۸

[شماره:] ۱۹

 

شیراز – کشف محفل بهائیها «حضیرةالقدس» [حظیرةالقدس] وسیله رزمندگان مهدیه فارس از اقدامات جالب تلقی شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]