[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] دنیای جدید

[تاریخ:] ۳۰ مرداد ۱۳۳۶

[شماره:] ۷۰

 

برای شکستن شهرت پپسی کولا

شنیده میشود که صاحبان کارخانه رقیب پپسی کولا و (آقای گریگوری میرزا تونی و غیره) در صددند برای شکستن بازار پپسی کولا، مدیر کارخانه مزبور را متهم باتهامات مذهبی کنند گذشته از اینکه این بازیها و این اتهامات خیلی قدیمی شده و دوران این قبیل بدجنسی‌ها گذشته خوبست آقای گریگوری میرزا تونی برای ازدیاد فروش جنس خود طریقی برای بهبود کالای خود فکر کنند و در عالم رقابت این قبیل شیطنتها را کنار بگذارند تصور میکنم همین چند سطر کافی باشد...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]