[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[اطلاعات در مورد روزنامه از اداره اطلاعات مطبوعاتی در حاشیه صفحه]

[روزنامه:] دنیای اسلام

شماره: ۴۲

مورخ ۱۴ شهریورماه ۲۶

 

شماره خصوصی: ۱۶۴

موضوع: لارستان

صفحه: ۳ - ستون ۲

 

لارستان - از دکتر کیوان فر رئیس بهداری لارستان شکایت شده که قبلاً یهودی بوده و فعلاً بهائی شده و بنفع بهائیان در آن شهرستان و ضرر مسلمين تبلیغ و فعالیت مینماید. بعلاوه در اثر ائتلاف با بهائیان تنها در معالجه بیماران مسلمان بطوریکه موظف است کوتاهی مینماید بلکه از کشتن آنان نیز بواسطه نرسانیدن دوا به بیماران مضايفه نداشته از اعتبارات داروی بهداری آن سامان تا بتوانند بهمدستی متصدیان داروی آن شهرستان که غالباً بهائی میباشند بجیب میزنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]