[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] دنیای اسلام

[شماره:] ۴۲

[تاریخ:]  ۱۴ شهریورماه ۱۳۲۶

صفحه: ۳ - ستون ۲

 

لارستان - از دکتر کیوان فر رئیس بهداری لارستان شکایت شده که قبلاً یهودی بوده و فعلاً بهائی شده و بنفع بهائیان در آن شهرستان و ضرر مسلمين تبلیغ و فعالیت مینماید. بعلاوه در اثر ائتلاف با بهائیان تنها در معالجه بیماران مسلمان بطوریکه موظف است کوتاهی مینماید بلکه از کشتن آنان نیز بواسطه نرسانیدن دوا به بیماران مضايفه نداشته از اعتبارات داروی بهداری آن سامان تا بتوانند بهمدستی متصدیان داروی آن شهرستان که غالباً بهائی میباشند بجیب میزنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]