[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] دنیا

[تاریخ:] ۱۰ آذر ۱۳۳۴

[شماره:] ۴۲

 

برای تعیین تکلیف اتباع بهائی و یهودی ایران مقیم اسرائیل این تصمیم از طرف دولت اتخاذ میشود – در کنفرانس بغداد شوخی‌ها و متلکهای نوری السعید با عدنان مندرس منجر باتخاذ این تصمیم بر علیه اسرائیل گردید

اخبار رسیده از آمریکا حاکیست عده زیادی از اتباع سابق ایران در آمریکا قصد دارند به ایران سفر کرده و ضمن دیدار از بستگان و آشنایان خود سرمایه‌های خود را در ایران بکار اندازند...

... با بحرانی که در نتیجه قطع روابط دولت ترکیه با اسرائیل پدید آمده و اتباع ترکیه قرار است از آنکشور خارج شوند دولت ایران را در این فکر انداخت تکلیف هزاران نفر از ایرانیان مقیم اسرائیل را که اکثر آنها یهودی و بهائی میباشند تعیین نماید زیرا اینعده کثیر از سال ۱۳۳۰ که دولت ایران دولت اسرائیل را بصورت بالفعل شناخته بود و صفی‌نیا را بعنوان نماینده سیاسی آنکشور اعزام داشت و در نتیجه اعتراض علماء نجف مجبور به تغییر تصمیم یعنی قطع روابط همیشگی گردید بدون سرپرست میباشند و مجبورند برای تمدید گذرنامه بایتالیا بروند. تعیین تکلیف اتباع ایران در خاک اسرائیل باینصورت عملی است که یهودیان و بهائیان تابع ایران خاک اسرائیل را ترک نمایند-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]