[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] دنیا

[تاریخ:] ۲۵ شهریور ۱۳۳۴

[شماره:] ۳۷۶

 

نماینده شیعیان سیاه پوست زنگبار وارد قم شد و با آیت اله بروجردی ملاقات و یک کیسه چرمین پر از سکه زر در اختیار آیت اله گذارد و گفت یکعده از مبلغین ایران بریاست نخجوانی وارد زنگبار شد

... یکی از مبلغین آیت اله بروجردی در خارج از کشور شیخ محمد رضا سرپرست شیعیان زنگبار میباشد که وارد قم شده و از طرف شیعیان سیاه پوست آنکشور مبالغ زیادی وجه بعنوان سهم امام که تماما سکه زر بود و در کیسه چرمین قرار داشت در اختیار آیت اله بروجردی گذارد تا بمصرف امور مسلمین برسد...

... آیت اله بروجردی از اوضاع زنگبار که در افریقا واقع است سوالاتی نمود و شیخ محمد رضا در جواب گفت مدتی است یک هیئت از بهائیان ایران تحت ریاست علی اله [علی اکبر] نخجوانی وارد زنگبار شده و مشغول تبلیغ مسلمانان آنکشور به بهائیت میباشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]