[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] دنیا

[تاریخ:] ۲۹ شهریور ماه ۱۳۵۸

[شماره:] ۱۴۱۲

 

استناد ۱۶ سال و ۶ ماه پیش امام خمینی به افشاگریها اخبار موثق و واقع و ضد رژیم روزنامه دنیا...

...چند بار بمناسبتهائی از روزنامه دنیا یاد کردند و استناد به مطالب و اخبار روزنامه دنیا نمودند و یکی از آن مطلب همان سفر کذائی دو هزار نفر ایرانی غیر مسلمان از فرقه ضاله بهائی به لندن برای شرکت در کنگره بهائیان بوده که با تخفیف غیرقابل تصور که از طرف يك شرکت هواپیمائی خارجی بنام میدل ایست ارلاینز داده شده بود، راهی پایتخت انگلیس شدند.

روزنامه دنیا در آن محیط اختناقآور که سانسور شدید بر مطبوعات حکمفرما بود این واقعیت را برملا ساخت و به افشاگری پرداخت و توجه اتحادیه بینالمللی هواپیمائی مسافربری (یاتا) را به این تخلف شرکت میدل ایست در دادن تخفیف بلیط جلب کرد و به اعتراض پرداخت و نیز تعجب خود را از کار دولت و اداره گذرنامه شهربانی که به دو هزار نفر در عرض چند روز گذرنامه بینالمللی داد پوشیده نداشت و همچنین به پرداخت پانصد دلار ارز به نرخ دولتی به هريك از آنها یعنی به تمام ۲ هزار نفر از طرف بانک ملی اعتراض کرد.

رژیم بدست ساواك که در رأس روابط عمومی آن سازمان، افسرانی بودند که اکنون نیستند، روزنامه دنیا را توقیف کرد و عبدالکریم طباطبائی مدیر روزنامه دنیا را تحت تعقیب قرار دادند از اینکه چرا این خبر محرمانه مربوط به سفر بهائیان ایرانی را به لندن انتشار داده بود و اسرار مربوط به بلیط هواپیما و تخفیف در بهای بلیط را فاش ساخته است. روزنامه دنیا صریحاً نوشته بود هر نفر را با تخفیف ۱۲۰۰ تومان در بلیط رفت و برگشت به سفر لندن فرستادند در حالیکه در آن ایام قیمت بلیط رفت و برگشت لندن حدود ۲۲۵۰۰ ریال بوده است.

بهائیان را از گوشه و کنار دنیا بخصوص ایران راهی لندن کرده بودند تا در کنگرهای که بعد از مرگ شوقی افندی رهبر بهائیان که این مرد در لندن روی داده بود و در همان شهر هم دفن شد، تشکیل میشد شرکت نمایند و برای بیتالعدل که بعد از شوقی افندی، بهاییان بدون رهبر مانده بودند تصمیم بگیرند و اعضای آنرا انتخاب کنند.

امام خمینی که در آن سالها از خوانندگان همیشگی روزنامه دنیا بوده و تعلق‌خاطر خاصی نسبت به روزنامه دنیا داشتهاند، چون میدانستند اخبار و مطالب روزنامه دنیا موثق میباشد و حقیقت گونی ولو در بعضی از موارد بطور ایجاز و مختصر و در چند سطر با چند کلمه هدف این روزنامه بمنظور افشاگری اعمال خلاف دین و مذهب و انسانیت و شرف ملی، رژیم است میباشد، پس از اینکه روزنامه دنیا خبر مربوط به سفر بهائیان برای شرکت در کنگره بهائیان به لندن و نیز تخفیف بیسابقه بلیط هواپیما را تحت مطالعه قرار دادند تصمیم گرفتند در اولین سخنرانی که از فراز منبر مدرسه و مسجد فیضیه قم ایراد میکنند، به اعتراض سخت در این باره نسبت به دولت و رژیم بپردازند و استناد به نوشتههای روزنامه دنیا بنمایند. و آیت‌الله‌العظمی خمینی، در اولین فرصت، این نطق تاریخی را با همان دلیری همیشگی ایراد کردند و چندین بار به نوشتههای شجاعانه روزنامه دنیا استناد نمودند. روزنامه دنیا اسمی از بهائی و بهائیان نبرد و در معرفی این جماعت نوشت وابسته به یکی از فرقههای ضاله مذهبی، میباشند. بعد از ایراد این نطق امام خمینی، فشار بار دیگر نسبت به روزنامه دنیا و مدیر آن و تحت تعقیب قرار دادن ایشان، از سر گرفته شد.

پس از انتشار روزنامه دنیا و خبر مربوط به تخفیف بلیط هواپیما، از طرف اتحادیه بینالمللی هواپیمائی مسافربری (یاتا) هیئتی به ایران آمد و به رسیدگی موضوع پرداخت و صحت خبر تائید گردید و شرکت هواپیمائی لبنانی تخفیف دهنده هم به شصت هزار دلار محکوم شد...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]